KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów do przysposobienia związana z ochroną danych osobowych

 

CO TO JEST RODO

RODO – Jest to skrót nazwy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej, a które to Rozporządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia informujemy, że

 

1. KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pan Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń.

Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zgłoszeniem przez Panią/Pana gotowości do przysposobienia dziecka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, działając na podstawie art. 161 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217, z 2018 r. poz. 107, 416) przetwarza następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

1) imię i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) stan cywilny;

5) wykształcenie;

6) zawód;

7) miejsce pracy;

8) warunki mieszkaniowe;

9) źródła dochodu;

10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

11) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przewidzianej przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej procedury przysposobienia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 

 

3. ŹRÓDŁO DANYCH

Pani/Pana dane pozyskujemy tylko od Pani/Pana w trakcie realizacji procedury przysposobienia.

 

 

4. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan ww. danych osobowych, niestety nie będziemy mogli realizować procedury przysposobienia.

 

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe, w związku z realizacją procedury przysposobienia, mogą zostać udostępnione innemu ośrodkowi adopcyjnemu w kraju (za Pani/Pana zgodą) oraz w momencie składania wniosku o przysposobienie dziecka w sądzie - do Sądowi Rejonowemu – Wydział Rodzinny i Nieletnich według właściwości miejsca pobytu dziecka lub jego opiekuna prawnego, obligują nas do tego przepisy prawa ustawy Kodeks Rodzinny i Nieletnich oraz ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zgodnie z przepisami prawa Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zobligowany jest do przekazania Państwa danych organom administracji publicznych, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury przysposobienia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z procedurą przysposobienia, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

7. JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W TORUNIU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych odpowiadamy za spełnienie wszystkich Pni/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia RODO dotyczących przetwarzanych danych osobowych. I tak, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pan dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KUJAWSKO-POMORSKIE OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU tj. wyłącznie wtedy, gdy nastąpi Pani/Pana rezygnacja z kontynuowania procedury adopcyjnej, nie otrzymacie Pani/Pan pozytywnej opinii kwalifikacyjnej na rodzica adopcyjnego lub wówczas, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowany do odbycia szkolenia na rodziców adopcyjnych;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pni/Pan danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej na piśmie.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE SKARG

 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że rozpatruje skargi, które spełniają wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  Oznacza to, że treść kierowanych skarg powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu powołuje się Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie Ośrodka w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A, telefonicznie pod nr 56 652 29 32 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka