Na wniosek Pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka  - osoby, które przez całe życie zawodowe konsekwentnie urzeczywistniały ideę ochrony praw dziecka i poprawy sytuacji dzieci w Polsce otrzymały prezydenckie Krzyże Zasługi.

Miło nam poinformować, iż Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Anna Sobiesiak.

 sobiesiak 

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną. Tym bardziej jesteśmy bardzo dumni, że w gronie tych osób znalazła się nasza Pani Dyrektor.

W dniu 29 maja 2015r.  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu oraz  Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zorganizowali seminarium na temat „Ochrona macierzyństwa i bezpieczeństwo dziecka” . Do udziału w seminarium zaproszeni pracownicy powiatowych centr pomocy rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego.

Seminarium otworzyła dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Anna Sobiesiak i Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Beata Sulima.

W pierwszej części seminarium Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu - kierownik Oddziału w Bydgoszczy -Maria Oliver – przedstawiła pozytywne dla dziecka skutki przysposobienia przez rodzinę adopcyjną, niebezpieczeństwo „adopcji ze wskazaniem” tak dla dziecka jak i dla rodziny adopcyjnej oraz znaczenie informacji o środowisku rodziny biologicznej dziecka zakwalifikowanego do procesu adopcji, wskazanie poza deficytami mocnych stron i zasobów rodziny. Szczegółowo została przedstawiona procedura kwalifikacji dziecka zgłaszanego przez organizatorów pieczy zastępczej do adopcji i sporządzania diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka oraz współpraca w tej kwestii z asystentami rodziny, koordynatorami i organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, sądami i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. W kolejnym punkcie prelekcji uczestnicy seminarium zostali zapoznani z tematyką szkolenia i przygotowywania kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dokonywaniem doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka. Zapoznano również uczestników z możliwościami świadczenia pomocy przez Kujawsko-Pomorski  Ośrodek Adopcyjny w Toruniu kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu w szpitalu i w dalszej perspektywie (po upływie 6 tygodni od dnia porodu)  złożenie woli przed sądem o oddaniu dziecka do adopcji. 

Następnie radca prawny Ośrodka – Małgorzata Wronecka- szczegółowo omówiła procedurę przysposobienia obowiązującą w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu.

Po przerwie Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Beata Sulima omówiła stopień realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Znaczenie wczesnego rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie, zakres udzielanej pomocy i interwencji to temat kolejnego wystąpienia – Aleksandry Myszka kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi. Następnie Monika Urbanek – z Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy omówiła zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z występującą przemocą w rodzinie.

Bardzo dziękujemy uczestnikom seminarium za udział i mamy nadzieję, że będzie ono owocowało  wzajemną  współpracą na rzecz dobra oczekujących na pomoc i wsparcie rodzin i dzieci.


Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć z seminarium dostępnych tutaj.

W dniu 26 maja 2015r.  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zorganizowali seminarium na temat „Ochrona macierzyństwa i bezpieczeństwo dziecka w pracy asystenta rodziny”. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni asystenci rodzinni naszego województwa.

Myślą przewodnią seminarium było wskazanie roli asystentów rodzinnych w rozwiązywaniu problemów rodziny, w tym rodzin dotkniętych przemocą rodzinną. Seminarium stanowiło odpowiedź na tragiczne zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa, wskutek tego ucierpiały dzieci i próbą poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych, by w przyszłości nie dochodziło więcej do tak drastycznych zdarzeń.

Seminarium otworzyła dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Anna Sobiesiak i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Dorota Hass.

Następnie Koordynator Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy –Beata Sulima -  przedstawiła problematykę konieczności podejmowania działań interdyscyplinarnych, szczególnie wobec dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie.

W kolejnym wystąpieniu Aleksandra Myszka –kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi omówiła znaczenie wczesnego rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie dla ochrony jej członków. Z zadaniami policji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie zapoznał uczestników seminarium Sławomir Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Na zakończenie pierwszej części seminarium Monika Urbaniak z Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy omówiła procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka w rodzinie przemocowej.

Po przerwie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, jako instytucja wspierająca działania na rzecz dziecka i rodziny przybliżyła słuchaczom tematykę adopcyjną.  Radca prawny Ośrodka – Małgorzata Wronecka- szczegółowo omówiła procedurę przysposobienia obowiązującą w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu. Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu - Kierownik Oddziału w Bydgoszczy – Maria Oliver – przedstawiła pozytywne dla dziecka skutki przysposobienia przez rodzinę adopcyjną, niebezpieczeństwo „adopcji ze wskazaniem” tak dla dziecka, jak i dla rodziny adopcyjnej oraz znaczenie informacji o środowisku rodziny biologicznej dziecka zakwalifikowanego do procesu adopcji, wskazanie poza deficytami mocnych stron i zasobów rodziny.

 Po tym wystąpieniu uczestnicy seminarium zaproszeni zostali przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Annę Sobiesiak -  do wymiany doświadczeń, uwag i problemów wynikających z pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą.

Powołując się na opinię zaproszonych gości należy podkreślić, iż przyjęta formuła spotkania cieszyła się uznaniem a dyskusja miała wysoce merytoryczny i otwarty charakter.

Bardzo dziękujemy uczestnikom seminarium za udział i mamy nadzieję, że będzie to początkiem czy też kontynuacją wzajemnej współpracy na rzecz dobra oczekujących na pomoc i wsparcie rodzin i  dzieci.


Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć z seminarium dostępnych tutaj.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.