Szanowni Państwo  Dyrektorzy  PCPR  i  OPS,

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wraz z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym  w  Toruniu  serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Seminarium „Problematyka sieroctwa społecznego w województwie kujawsko – pomorskim”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 1 w sali sesyjnej.
Seminarium jest odpowiedzią na tragiczne zdarzenia, które miały miejsce na terenie kraju, wskutek których ucierpiały dzieci i próbą poszukiwania efektywnych rozwiązań systemowych, aby w przyszłości  móc zapobiec tym negatywnym  zdarzeniom.
 Myślą przewodnią planowanego spotkania jest wskazanie roli przedstawicieli pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów sieroctwa społecznego, a także:

  - konieczności podejmowania działań interdyscyplinarnych,

 - wskazania na pozytywne dla dziecka skutki przysposobienia przez rodzinę   adopcyjną,

 - „adopcja ze wskazaniem” i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny adopcyjnej,


 - znaczenia informacji o środowisku rodziny biologicznej dziecka zakwalifikowanego do procesu adopcji, wskazanie poza deficytami mocnych stron i zasobów rodziny.


Prelegentami spotkania będą Dyrektor oraz przedstawiciele Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
Ponadto, Ośrodek Adopcyjny jako instytucja wspierająca lokalne działania na rzecz dziecka i rodziny przybliży Państwu:


 - procedurę kwalifikowania dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla nich  diagnozy psychologicznej i pedagogicznej,


 - problematykę szkolenia i przygotowywania kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz poszukiwania najlepszej rodziny z uwagi na potrzeby dziecka,


 - możliwość świadczenia pomocy  przez Ośrodek Adopcji kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz potwierdzenia obecności w  do dnia 14 czerwca 2013r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W dniu 15 listopada 2012 roku w Auli UMK w Toruniu odbyła się Wojewódzka Konferencja nt.: "Dziecko - Bezpieczeństwo - Partnerstwo". Organizatorem Konferencji był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej, sędziowie rodzinni i kuratorzy sądowi, policja oraz dyrektorzy i pedagodzy szkół przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego. 

            W Konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego - insp. Grzegorz Jach, Naczelnik Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Katarzyna Napiórkowska, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Przemysław Przybylski, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej – Ks.prałat Daniel Adamowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp. Wojciech Ołdyński, Łódzki Wicekurator Oświaty - Konrad Czyżyński, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty - Andrzej Siemianowski, Prorektor UMK w Toruniu - prof. Beata Przyborowska, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu - prof. Piotr Petrykowski. Liczną rzeszę uczestników stanowili również Wiceprezydenci Inowrocławia, Grudziądza, Torunia a także pracownicy placówek oświatowych, samorządów gminnych i powiatowych, jak również policjanci z komendantami miejskimi i powiatowymi na czele, przedstawiciele Straży Miejskiej i innych podmiotów podejmujących działania na rzecz partnerstwa i  bezpieczeństwa dzieci.

Celem konferencji m.in. było budowanie koalicji międzyresortowej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień: Rzecznika Praw Dziecka, Pani Katarzyny Napiórkowskiej, Artura Lipińskiego – sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Grzegorza Jacha. Prelegenci w swych wystąpieniach przede wszystkim kładli nacisk na podmiotowość dziecka, przysługujące dzieciom prawo do wypowiedzi w różnych sferach życia. Zwracano uwagę nie tylko na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa fizycznego ale emocjonalnego i psychicznego. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci w naszym województwie. List podpisali także inni uczestnicy konferencji.

Konferencję umilił spektakl pt. „Sekret” w wykonaniu młodzieży z Teatru „Azyl”, działającego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu oraz występ dziecięcego zespołu „Piątka” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.

Organizatorzy - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty serdecznie dziękują za udział w konferencji zaproszonym gościom, prelegentom i wszystkim uczestnikom.

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012

Dyrektora

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zasad Procedury Adopcyjnej

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

 

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka – kandydatów do przysposobienia dziecka -   stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. Procedura adopcyjna – diagnostyka pedagogiczno-psychologiczna, szkolenie kandydatów, wydawanie świadectw ukończenia szkolenia, udzielenie kwalifikacji na rodzinę adopcyjną, dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy:

- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z póżn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U Nr 292, poz. 1721) w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka oraz

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U Nr 272, poz. 1610) w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prowadząc procedurę adopcyjną oraz dokonując doboru rodziny do dziecka zgłaszanego do przysposobienia kieruje się zasadą, iż przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego.

Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków rodzica adopcyjnego oraz posiada opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek Adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

1) imię i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) stan cywilny;

5) wykształcenie;

6) zawód;

7) miejsce pracy;

8) warunki mieszkaniowe;

9) źródła dochodu;

10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem;

11) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny. Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie Ośrodek Adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

 1. 1)kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 1141 Kodeksu opiekuńczego;
 2. 2)motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;
 3. 3)wywiadu adopcyjnego, który obejmuje analizę sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny;

Zakres programowy szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i obejmuje m.in.:

 • elementy prawa rodzinnego;
 • warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;
 • problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
 • podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
 • metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;
 • podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnego, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym FAS;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • problematykę roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adopcyjnych;
 • problematykę jawności adopcji – prawdy o pochodzeniu dziecka
 • formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

Po ukończeniu przez kandydatów do przysposobienia dziecka szkolenia Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka wydaje opinię o udzieleniu kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź odmawia udzielenia im takiej kwalifikacji (ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji na rodzica adopcyjnego). Uzyskanie przez kandydatów zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka pozytywnej kwalifikacji Komisji Kwalifikacyjnej, nie wyklucza przeprowadzenia ponownej diagnostyki i kwalifikacji, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej lub prawnej kandydatów na rodzinę adopcyjną oraz upływu znacznego okresu czasu od uzyskania przez kandydatów kwalifikacji do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przysposobienia przed sądem rodzinnym. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności będących podstawą uzyskania pozytywnej kwalifikacji, Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o przysposobienie) zweryfikować swoją decyzje i cofnąć wydaną już kandydatom kwalifikację.

Ośrodek Adopcyjny umożliwia kandydatom do przysposobienia kontakt z dzieckiem zakwalifikowanym do przysposobienia oraz udostępnia informacje o nim po ukończeniu przez kandydatów szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej.

Ośrodek Adopcyjny nie wydaje kandydatom dokumentów wewnętrznych, takich jak: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, zaświadczenie kwalifikacyjne, świadectwo niekaralności. Dokumenty te są udostępnianie na życzenie sądu lub innego ośrodka adopcyjnego, do którego zwrócili się kandydaci. Na prośbę kandydatów Ośrodek Adopcyjny zwraca dokumenty złożone przez nich w trakcie procedury adopcyjnej: życiorys, zaświadczenia lekarskie, odpisy aktów małżeństwa, zdjęcia, zaświadczenia o dochodach, opinie itp.

Ośrodek Adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną;
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
 • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Pomoc i poradnictwo udzielane jest rodzinom adopcyjnym na ich wniosek.

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RODZINĘ ADOPCYJNĄ

 

            Mając powyższe na uwadze, zgłaszając gotowość przysposobienia dziecka, wyrażam zgodę na poddanie się wymaganej przez Ośrodek Adopcyjny procedurze adopcyjnej obejmującej: diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, wywiad adopcyjny, kwalifikację wstępną, szkolenie, kwalifikację na rodzica adopcyjnego.

Oświadczam, że wszystkie dane, informacje i oświadczenia składane w toku procedury adopcyjnej, a będące podstawą kwalifikacji przeprowadzanej przez Ośrodek Adopcyjny, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Ośrodka Adopcyjnego o zmianie mojej sytuacji faktycznej lub prawnej pozostającej w związku z procedurą adopcyjną. W szczególności zobowiązuję się informować o zmianie okoliczności dotyczących:

- sytuacji rodzinnej,

- stanu cywilnego,

- warunków materialnych,

- miejsca zamieszkania, w tym zmianie stałego miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sytuacji zawodowej,

- sytuacji zdrowotnej,

- niekaralności.

                                                           ……………………………………………………………

                                                                                  data i czytelny podpis oświadczającego

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka