Zasady obowiązujące w procedurze adopcyjnej realizowanej w Kujwasko-Pomorskim Ośrodku adopcyjnym w Toruniu

Procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających gotowość przysposobienia (adopcji) dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj.:

 • przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
 • przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane na podstawie art. 175 powołanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U Nr 272, poz. 1610) w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Założenia wstępne

 1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iż przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego, tj. w jego najlepszym interesie.
 2. Kwalifikując dziecko do przysposobienia należy je wysłuchać, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności uwzględnić jego zdanie.
 3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu przyjmuje kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy złożą pisemny wniosek o przysposobienie, określając w nim swoje oczekiwania odnośnie:
 • wieku lub przedziału wiekowego dziecka lub dzieci, 
 • płci dziecka lub dzieci,
 • stanu zdrowia dziecka lub dzieci.
 1. Przy doborze rodzin dla zgłoszonych dzieci Ośrodek kieruje się zasadą, że różnica wieku pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym nie powinna przekraczać 40 lat. Dopuszcza się wyjątki, w przypadku:
 • gdy jeden z przysposabiających współmałżonków nie ukończył 41 lat,
 • zachodzi sytuacja łączenia rodzeństwa,
 • jeden z małżonków przysposabia dziecko współmałżonka.
 1. Ośrodek dokonując doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka w pierwszej kolejności bierze pod uwagę małżonków (osoby zamierzających wspólnie przysposobić dziecko), jako środowisko wychowawczo-opiekuńcze najlepsze z punktu widzenia potrzeb dziecka, a dopiero w dalszej kolejności osoby samotne.
 2. Pierwszeństwo w realizacji procedury adopcyjnej mają kandydaci przeszkoleni i zakwalifikowani przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i jego Oddziały w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku a w dalszej kolejności kandydaci zakwalifikowani i oczekujący w innych ośrodkach adopcyjnych na terenie kraju. W przypadku tych kandydatów warunkiem wpisania do rejestru kandydatów oczekujących na przysposobienie jest zgłoszenie pisemnego wniosku, z dołączonym świadectwem ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (gdy wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka nastąpiło po 1 stycznia 2012 r.) i kwalifikacją na rodzinę przysposabiającą oraz osobiste spotkanie z dyrektorem i pracownikiem merytorycznym Ośrodka. W razie zaistnienia wątpliwości, uzyskanie kwalifikacji w innym ośrodku adopcyjnym, nie wyklucza przeprowadzenia ponownej diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej przez tutejszy Ośrodek.
 3. Osoby zgłaszające się do Ośrodka w celu przysposobienia dziecka są informowane o procedurze adopcyjnej i wymogach stawianych kandydatom (załącznik nr 1)
 4. Warunkiem rozpoczęcia procedury adopcyjnej jest wyrażenie zgody przez każdego z kandydatów na poddanie się procesowi kwalifikacyjnemu (załącznik nr 1) oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) poprzez podpisanie stosownego „Oświadczenia”.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.