Zasady obowiązujące w procedurze adopcyjnej realizowanej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu 

Procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających gotowość przysposobienia (adopcji) dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj.:

- przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane na podstawie art. 175 powołanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U Nr 272, poz. 1610) w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Założenia wstępne

1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iżmoże nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego, tj. w jego najlepszym interesie.

2. Kwalifikując dziecko do przysposobienia należy je wysłuchać, jeżeli jego wiekstopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności uwzględnić jego zdanie.

3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny wprzyjmuje kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy złożą pisemny wniosek o przysposobienie, określając  w nim swoje oczekiwania odnośnie:

   - wieku lub przedziału wiekowego dziecka lub dzieci,

   - płci dziecka lub dzieci,

   - stanu zdrowia dziecka lub dzieci.

4. Przy doborze rodzin dla zgłoszonych dzieci Ośrodek kieruje się zasadą, że różnica wieku pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym nie powinna przekraczaćlat. Dopuszcza się wyjątki, w przypadku:

   - gdy jeden z przysposabiających współmałżonków nie ukończył 41 lat,

   - zachodzi sytuacja łączenia rodzeństwa,

   - jeden z małżonków przysposabia dziecko współmałżonka.

5. Ośrodek dokonując doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka w pierwszej kolejności bierze pod uwagę małżonków (osoby zamierzających wspólnie przysposobić dziecko),  jako środowisko wychowawczo-opiekuńcze najlepsze z punktu widzenia potrzeb dziecka, a dopiero w dalszej kolejności osoby samotne.

6. Pierwszeństwo w realizacji procedury adopcyjnej mają kandydacii zakwalifikowani przez  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i jego Oddziały w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku a w dalszej kolejności kandydaci zakwalifikowani i oczekujący w innych ośrodkach adopcyjnych na terenie kraju. W przypadku tych kandydatów warunkiem wpisania do rejestru kandydatów oczekujących na przysposobienie jest zgłoszenie pisemnego wniosku, z dołączonym świadectwem ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (gdy wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka nastąpiło po 1 stycznia 2012 r.) i kwalifikacją na rodzinę przysposabiającą oraz osobiste spotkanie z dyrektorem i pracownikiem merytorycznym Ośrodka. W razie zaistnienia wątpliwości, uzyskanie kwalifikacji w innym ośrodku adopcyjnym, nie wyklucza przeprowadzenia ponownej diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej przez tutejszy Ośrodek.

7. Osoby zgłaszające się do Ośrodka w celu przysposobienia dziecka sąo procedurze adopcyjnej i wymogach stawianych kandydatom (załącznik nr 1)

8. Warunkiem rozpoczęcia procedury adopcyjnej jest wyrażenie zgody przez każdegokandydatów na poddanie się procesowi kwalifikacyjnemu (załącznik nr 1) oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) poprzez podpisanie stosownego „Oświadczenia”. 

Warunkiem rozpoczęcia procedury adopcyjnej jest wyrażenie zgody przez każdego z kandydatów na poddanie się procesowi kwalifikacyjnemu (załącznik nr 1) oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) poprzez podpisanie stosownego „Oświadczenia”. 

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.