Wymogi stawiane wobec kandydatów na rodzinę adopcyjną 

1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się   z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nieMiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

2. Kandydatami na rodzinę adopcyjną może być para małżeńska (wspólnie przysposobić mogą tylko małżonkowie) lub osoba samotna. Możliwe jest przysposobienie dziecka przez jednego z małżonków za zgodą współmałżonka, w tym przysposobienie dziecka współmałżonka.

3. Minimalny staż małżeński w odniesieniu do kandydatów pozostających w związku małżeńskim – 3 lata.

4. Wiek kandydata/ kandydatów powinien dawać szansę na sprawowanie opieki nad dzieckiem do osiągnięcia przez nie pełnoletności (starszy ze współmałżonków nieprzekraczać 55 roku życia).

5. Kandydat/kandydaci winni mieć miejsce zamieszkania (zwykłego pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli przysposobienie wiąże sięprzemieszczeniem dziecka  poza granice Polski, to realizowana jest adopcja zagraniczna: w sądzie rodzinnym – zgodnie z prawem państwa, którego obywatelem jest wnioskodawca/y. (Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przepisy ustawy, w tym działu V  stosuje się do osób posiadających obywatelstwo polskie i mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy).

6. Oboje małżonkowie (lub osoba samotna) powinni posiadać odpowiednią motywację do przysposobienia dziecka lub dzieci.

7. Kandydaci powinni legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych.

8. Niekaralność kandydatów powinna być potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Kandydatem (kandydatami) nie mogą być osoby, w stosunku do których orzeczono prawomocnym orzeczeniem sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej w oparciu o przepisy art.109-111 Kodeksui opiekuńczego.

10. Kandydaci powinni legitymować się zaświadczeniami lekarskimi potwierdzającymi, iż stan ich zdrowia nie daje przeciwwskazań do przysposobieniaoraz umożliwia im właściwą opiekę nad dzieckiem.

11. W uzasadnionych przypadkach może być konieczne przedstawienie przez kandydata dodatkowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę stwierdzającego, iż pomimo istniejącego schorzenia brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do przysposobienia  dziecka i sprawowania nad  dzieckiem właściwej opieki.

12. W uzasadnionych przypadkach można wymagać dostarczenia przez kandydatów zaświadczenia specjalisty – ginekolog, androlog, wykluczającego lub ograniczającego  w znacznym zakresie możliwości posiadania biologicznego potomstwa małżonków.

13. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie warunki materialne, pozwalające na utrzymanie kolejnego członka rodziny oraz zapewnienie dziecku odpowiednich   warunków do jego prawidłowego rozwoju, potwierdzone przedstawieniem stałego źródła dochodu przez przynajmniej jednego z małżonków (zaświadczenie o wysokości zarobków, zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego, kserokopia zeznania rocznego PIT, ewentualnie oświadczenie o wysokości dochodów).  Minimalny dochód   w przeliczeniu na jednego członka rodziny (biorąc już pod uwagę przyszłe dziecko lub dzieci przysposobione) nie może być niższy niż 1,5- krotności kwoty określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych uprawniającej do korzystania z zasiłku rodzinnego.

14. Kandydaci powinni dawać gwarancję zapewnienia przysposobionemu dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych (osobny pokój dla dziecka/dzieci).

15. W przypadku, kiedy kandydaci/kandydat pozostawali wcześniej w związku małżeńskim i małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, konieczne jest przedłożenie kserokopii odpisu wyroku rozwodowego lub unieważniającego małżeństwo.

16. Kandydaci wyrażają pisemną gotowość poddania się wymaganej przez Ośrodek procedurze adopcyjnej obejmującej: diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, wywiad adopcyjny, kwalifikację wstępną a następnie szkolenie, kwalifikację na rodzica adopcyjnego.

17. Kandydaci zgłaszający się do Ośrodka przedstawiają dane oraz informacje niezbędne do realizacji procedury adopcyjnej, określone w art. 161 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanym na podstawie art. 175 powołanej ustawy w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka.

18. Kandydaci diagnozowani w innym ośrodku adopcyjnym w związku z gotowością przysposobienia dziecka lub pełnienia funkcji rodzica zastępczego, przedstawiają informacje o wyniku tej diagnozy, tj. opinię lub kwalifikację na rodzinę adopcyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Uwaga. Każdy wniosek kandydata/ kandydatów zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka rozpatrywany jest indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od poszczególnych wymogów.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka