Kwalifikacja kandydatów

1. Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie przedstawiani są Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka, która wydaje opinię o udzieleniu kandydatom do przysposobienia dziecka kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź o odmowie udzielenia im takiej kwalifikacji.

2. Odmowa udzielenia kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną nie stanowi podstawy do odwołania się przez niech od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka.

3. Odmowa udzielenia kwalifikacji na rodzinę adopcyjną nie pozbawia kandydatów możliwości ponownego ubiegania się o kwalifikację w Ośrodku, o ile przyczyna negatywnej kwalifikacji ustanie.

4. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności zaistnienia nowych przesłanek i okoliczności, mogących mieć wpływ na proces adopcyjny Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o przysposobienie) zweryfikować swoją decyzje i cofnąć wydaną już kandydatom kwalifikację.

5. Jeżeli po upływie 3 lat od uzyskania kwalifikacji na rodzinę adopcyjną, kandydaci nadal oczekują na dziecko, Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka dokonuje aktualizacji udzielonej kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną. Aktualizacji dokonuje się na podstawie ponownego wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów oraz przedłożonych zaświadczeń o dochodach, ogólnego stanu zdrowianiekaralności.

6. Po upływie 5 lat od momentu wydania kwalifikacji ponawia się  procedurę kwalifikacyjną kandydatów obejmującą: przedłożenie zaświadczeń o dochodach, stanie zdrowia, niekaralności, ponowną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, wywiadw miejscu zamieszkania kandydatów.

7. W przypadku ubiegania się o przysposobienie kolejnego dziecka, ponawia sięadopcyjny oraz dokonuje się diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Kandydaci składają w Ośrodku dokumenty niezbędne do procedury adopcyjnej, a Komisja Kwalifikacyjna dokonuje ponownej kwalifikacji na rodzinę adopcyjną.

8. W przypadku realizacji adopcji wewnątrzrodzinnej procedura adopcyjna obejmuje także dziecko przysposabiane przez jednego z małżonków. Rodzina zobowiązana jest do wcześniejszego przygotowania dziecka i omówienia z nim sytuacjiW czynnościach procedury wewnątrzrodzinnej  (diagnoza rodziny, relacje rodzinne, motywacja) zobowiązany jest uczestniczyć współmałżonek – rodzic dziecka.

9. Ośrodek nie wydaje kandydatom dokumentów wewnętrznych, takich jak: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, opinia kwalifikacyjna, świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, świadectwo niekaralności. Dokumenty te są przekazywane do sądu lub innego ośrodka adopcyjnego, do którego zwrócili się kandydaci. Ośrodekkandydatom tylko dokumenty złożone przez nich w trakcie procedury adopcyjnej: życiorysy, zaświadczenia lekarskie, odpisy aktu małżeństwa, zdjęcia, zaświadczenia o dochodach, opinie itp.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka