Adopcja

Jeśli bezskutecznie staracie się powiększyć rodzinę, tracicie nadzieję na naturalne potomstwo, myślicie o przyjęciu do Waszej rodziny dziecka pozbawionego z różnych przyczyn własnego domu to u nas dowiecie się, w jaki sposób będziecie mogli zrealizować marzenia rodzicielskie poprzez adopcję. Otrzymacie możliwość skontaktowania się z innymi rodzinami adopcyjnymi i skorzystania z ich doświadczeń. 

Jeśli zaadoptowaliście dziecko i chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami i uczuciami związanymi z wychowaniem adoptowanego przez Was dziecka lub jeżeli macie jakiekolwiek trudności rodzinne i rodzicielskie, zapraszamy na Grupę Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych.


Kandydaci planujący adopcję dziecka za pośrednictwem K-POA proszeni są o skontaktowanie się osobiste lub telefoniczne z Ośrodkiem w celu uzyskania szczegółowych informacji o wymaganych dokumentach i ogólnych warunkach realizacji adopcji.

Przygotowanie kandydatów na rodziny adopcyjne do podjęcia się opieki nad dzieckiem przebiega zgodnie z opracowanym przez zespół pracowników Ośrodka programem diagnostyczno-edukacyjnym.

W sprawie przysposobienia dziecka wymagane są poniżej wskazane dokumenty:
 

  •     Wniosek do Ośrodka Adopcyjnego

  •     Odpis zupełny aktu małżeństwa (w przypadku os. samotnej odpis zupełny aktu urodzenia)

  •     Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu

  •     Zaświadczenie o dochodach

  •     Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (druk dostępny w Ośrodku)

  •     Życiorysy obojga małżonków – forma opisowa

  •     Zdjęcia małżonków, na których widnieją wspólnie

  •     Opinie, referencje itp. (opcjonalnie)


UWAGA:

Do składanych dokumentów należy dołączyć podwójne ich kserokopie.Zasady obowiązujące w procedurze adopcyjnej realizowanej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu 

Procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających gotowość przysposobienia (adopcji) dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj.:

- przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane na podstawie art. 175 powołanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U Nr 272, poz. 1610) w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Założenia wstępne

1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iżmoże nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego, tj. w jego najlepszym interesie.

2. Kwalifikując dziecko do przysposobienia należy je wysłuchać, jeżeli jego wiekstopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności uwzględnić jego zdanie.

3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny wprzyjmuje kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy złożą pisemny wniosek o przysposobienie, określając  w nim swoje oczekiwania odnośnie:

   - wieku lub przedziału wiekowego dziecka lub dzieci,

   - płci dziecka lub dzieci,

   - stanu zdrowia dziecka lub dzieci.

4. Przy doborze rodzin dla zgłoszonych dzieci Ośrodek kieruje się zasadą, że różnica wieku pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym nie powinna przekraczaćlat. Dopuszcza się wyjątki, w przypadku:

   - gdy jeden z przysposabiających współmałżonków nie ukończył 41 lat,

   - zachodzi sytuacja łączenia rodzeństwa,

   - jeden z małżonków przysposabia dziecko współmałżonka.

5. Ośrodek dokonując doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka w pierwszej kolejności bierze pod uwagę małżonków (osoby zamierzających wspólnie przysposobić dziecko),  jako środowisko wychowawczo-opiekuńcze najlepsze z punktu widzenia potrzeb dziecka, a dopiero w dalszej kolejności osoby samotne.

6. Pierwszeństwo w realizacji procedury adopcyjnej mają kandydacii zakwalifikowani przez  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i jego Oddziały w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku a w dalszej kolejności kandydaci zakwalifikowani i oczekujący w innych ośrodkach adopcyjnych na terenie kraju. W przypadku tych kandydatów warunkiem wpisania do rejestru kandydatów oczekujących na przysposobienie jest zgłoszenie pisemnego wniosku, z dołączonym świadectwem ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (gdy wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka nastąpiło po 1 stycznia 2012 r.) i kwalifikacją na rodzinę przysposabiającą oraz osobiste spotkanie z dyrektorem i pracownikiem merytorycznym Ośrodka. W razie zaistnienia wątpliwości, uzyskanie kwalifikacji w innym ośrodku adopcyjnym, nie wyklucza przeprowadzenia ponownej diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej przez tutejszy Ośrodek.

7. Osoby zgłaszające się do Ośrodka w celu przysposobienia dziecka sąo procedurze adopcyjnej i wymogach stawianych kandydatom (załącznik nr 1)

8. Warunkiem rozpoczęcia procedury adopcyjnej jest wyrażenie zgody przez każdegokandydatów na poddanie się procesowi kwalifikacyjnemu (załącznik nr 1) oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) poprzez podpisanie stosownego „Oświadczenia”. 

Warunkiem rozpoczęcia procedury adopcyjnej jest wyrażenie zgody przez każdego z kandydatów na poddanie się procesowi kwalifikacyjnemu (załącznik nr 1) oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) poprzez podpisanie stosownego „Oświadczenia”. 


 Wymogi stawiane wobec kandydatów na rodzinę adopcyjną 

1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się   z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nieMiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

2. Kandydatami na rodzinę adopcyjną może być para małżeńska (wspólnie przysposobić mogą tylko małżonkowie) lub osoba samotna. Możliwe jest przysposobienie dziecka przez jednego z małżonków za zgodą współmałżonka, w tym przysposobienie dziecka współmałżonka.

3. Minimalny staż małżeński w odniesieniu do kandydatów pozostających w związku małżeńskim – 3 lata.

4. Wiek kandydata/ kandydatów powinien dawać szansę na sprawowanie opieki nad dzieckiem do osiągnięcia przez nie pełnoletności (starszy ze współmałżonków nieprzekraczać 55 roku życia).

5. Kandydat/kandydaci winni mieć miejsce zamieszkania (zwykłego pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli przysposobienie wiąże sięprzemieszczeniem dziecka  poza granice Polski, to realizowana jest adopcja zagraniczna: w sądzie rodzinnym – zgodnie z prawem państwa, którego obywatelem jest wnioskodawca/y. (Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przepisy ustawy, w tym działu V  stosuje się do osób posiadających obywatelstwo polskie i mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy).

6. Oboje małżonkowie (lub osoba samotna) powinni posiadać odpowiednią motywację do przysposobienia dziecka lub dzieci.

7. Kandydaci powinni legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych.

8. Niekaralność kandydatów powinna być potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Kandydatem (kandydatami) nie mogą być osoby, w stosunku do których orzeczono prawomocnym orzeczeniem sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej w oparciu o przepisy art.109-111 Kodeksui opiekuńczego.

10. Kandydaci powinni legitymować się zaświadczeniami lekarskimi potwierdzającymi, iż stan ich zdrowia nie daje przeciwwskazań do przysposobieniaoraz umożliwia im właściwą opiekę nad dzieckiem.

11. W uzasadnionych przypadkach może być konieczne przedstawienie przez kandydata dodatkowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę stwierdzającego, iż pomimo istniejącego schorzenia brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do przysposobienia  dziecka i sprawowania nad  dzieckiem właściwej opieki.

12. W uzasadnionych przypadkach można wymagać dostarczenia przez kandydatów zaświadczenia specjalisty – ginekolog, androlog, wykluczającego lub ograniczającego  w znacznym zakresie możliwości posiadania biologicznego potomstwa małżonków.

13. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie warunki materialne, pozwalające na utrzymanie kolejnego członka rodziny oraz zapewnienie dziecku odpowiednich   warunków do jego prawidłowego rozwoju, potwierdzone przedstawieniem stałego źródła dochodu przez przynajmniej jednego z małżonków (zaświadczenie o wysokości zarobków, zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego, kserokopia zeznania rocznego PIT, ewentualnie oświadczenie o wysokości dochodów).  Minimalny dochód   w przeliczeniu na jednego członka rodziny (biorąc już pod uwagę przyszłe dziecko lub dzieci przysposobione) nie może być niższy niż 1,5- krotności kwoty określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych uprawniającej do korzystania z zasiłku rodzinnego.

14. Kandydaci powinni dawać gwarancję zapewnienia przysposobionemu dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych (osobny pokój dla dziecka/dzieci).

15. W przypadku, kiedy kandydaci/kandydat pozostawali wcześniej w związku małżeńskim i małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, konieczne jest przedłożenie kserokopii odpisu wyroku rozwodowego lub unieważniającego małżeństwo.

16. Kandydaci wyrażają pisemną gotowość poddania się wymaganej przez Ośrodek procedurze adopcyjnej obejmującej: diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, wywiad adopcyjny, kwalifikację wstępną a następnie szkolenie, kwalifikację na rodzica adopcyjnego.

17. Kandydaci zgłaszający się do Ośrodka przedstawiają dane oraz informacje niezbędne do realizacji procedury adopcyjnej, określone w art. 161 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanym na podstawie art. 175 powołanej ustawy w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka.

18. Kandydaci diagnozowani w innym ośrodku adopcyjnym w związku z gotowością przysposobienia dziecka lub pełnienia funkcji rodzica zastępczego, przedstawiają informacje o wyniku tej diagnozy, tj. opinię lub kwalifikację na rodzinę adopcyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Uwaga. Każdy wniosek kandydata/ kandydatów zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka rozpatrywany jest indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od poszczególnych wymogów.


Przebieg procedury adopcyjnej

Procedura adopcyjna realizowana w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu przebiega w kilku etapach.

1. Etap pierwszy obejmuje następujące działania:

  a) zgłoszenie się kandydatów - rozmowa informacyjna, zaznajomienie z procedurą i wymaganiami stawianymi kandydatom,

   b) złożenie wniosku i wymaganych dokumentów,

   c) poddanie się diagnozie psychologicznej i pedagogicznej, w tym wstępna ocena motywacji,

   d) wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów,

   e) kwalifikacja wstępna kandydatów dopuszczająca do szkolenia.

2. Etap drugi obejmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywną wstępną ocenę (kwalifikację) Komisji Kwalifikacyjnej. Składa się z:

   a) szkolenia indywidualnego kandydatów, uzupełnionego spotkaniami grupowymi, warsztatami

   b) uzupełnienia i weryfikacji diagnozy wstępnej,

  c) kwalifikacji - wydanie opinii o udzieleniu kandydatom do przysposobienia dziecka kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź o odmowie udzielenia im takiej kwalifikacji (wzór opinii kwalifikacyjnej – załącznik nr 3)

3. Etap trzeci obejmuje okres oczekiwania na propozycję dziecka. Na tym etapie kandydaci zobowiązani są do uaktualniania swoich danych, niezbędnych w procedurze adopcyjnej.

4. Etap czwarty – przedstawienie dziecka. Pracownik Ośrodka przekazuje kandydatom wszelkie informacje i dane o dziecku, które są aktualnie w posiadaniu Ośrodka.

5. Etap piąty – kontakt kandydatów z dzieckiem. Kontakt jest monitorowany przez pracowników Ośrodka. Ośrodek umożliwia kandydatom kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje wyłącznie po ukończeniu przez kandydatów szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

6. Etap szósty – złożenie dokumentów adopcyjnych do właściwego sądu rodzinnego.

7. Etap siódmy (okres preadopcji) – powierzenie pieczy i opieka na dzieckiem w miejscu zamieszkania kandydatów. Pracownicy Ośrodka nadzorują przebieg osobistej styczności z dzieckiem. Kandydaci zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Ośrodkiem. 

Na tym etapie kandydaci składają również oświadczenie o gotowości ewentualnego przysposobienia w przyszłości rodzeństwa przysposabianego przez nich dziecka oraz deklarują wolę informowania ich w przyszłości o możliwości przysposobienia rodzeństwa przysposabianego przez nich dziecka (załącznik nr 4).

8. Etap ósmy –  sądowa sprawa o przysposobienie.

9. Etap postadopcyjny – dobrowolne utrzymywanie kontaktów rodziny adopcyjnej z Ośrodkiem. W przypadku wystąpienia problemów na wniosek rodziny udziela się w Ośrodku pomocy, wsparcia i terapii.


Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych

1. Szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne realizowane jest na podstawie autorskiego programu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia wyłącznie w trybie indywidualnych spotkań z kandydatami.

3. W przypadku podjęcia procedury adopcyjnej, mającej na celu przygotowanie do przysposobienia dziecka współmałżonka całość procedury, w tym przekazanie wybranych zagadnień związanych z przysposobieniem dziecka, odbywa się tokiem indywidualnym zgodnie z załączoną procedurą adopcji wewnątrzrodzinnej (załącznik nr 5).

4. Ukończenie przez kandydata szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka potwierdzane jest wystawieniem przez Ośrodek Świadectwa Ukończenia Szkolenia (załącznik nr 6).

5. Obowiązek legitymowania się Świadectwem Ukończenia Szkolenia nie dotyczy kandydatów do przysposobienia dziecka:

a) spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub

b) którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka, lub

c) sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), z wyjątkiem osób lub małżonków, nie spełniających warunków dotyczących rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd   powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W przypadku tych osób odstępuje się od kwalifikacji kandydatów na szkolenie.

6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przysposobienie kolejnego dziecka, którzy ukończyli już wcześniej szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez ośrodek adopcyjny i posiadają świadectwo ukończenia szkolenia, odstępuje się od kwalifikacji kandydatów na szkolenie.

7. Ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej opinii kwalifikacyjnej na rodzica


Kwalifikacja kandydatów

1. Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie przedstawiani są Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka, która wydaje opinię o udzieleniu kandydatom do przysposobienia dziecka kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź o odmowie udzielenia im takiej kwalifikacji.

2. Odmowa udzielenia kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną nie stanowi podstawy do odwołania się przez niech od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka.

3. Odmowa udzielenia kwalifikacji na rodzinę adopcyjną nie pozbawia kandydatów możliwości ponownego ubiegania się o kwalifikację w Ośrodku, o ile przyczyna negatywnej kwalifikacji ustanie.

4. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności zaistnienia nowych przesłanek i okoliczności, mogących mieć wpływ na proces adopcyjny Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o przysposobienie) zweryfikować swoją decyzje i cofnąć wydaną już kandydatom kwalifikację.

5. Jeżeli po upływie 3 lat od uzyskania kwalifikacji na rodzinę adopcyjną, kandydaci nadal oczekują na dziecko, Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka dokonuje aktualizacji udzielonej kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną. Aktualizacji dokonuje się na podstawie ponownego wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów oraz przedłożonych zaświadczeń o dochodach, ogólnego stanu zdrowianiekaralności.

6. Po upływie 5 lat od momentu wydania kwalifikacji ponawia się  procedurę kwalifikacyjną kandydatów obejmującą: przedłożenie zaświadczeń o dochodach, stanie zdrowia, niekaralności, ponowną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, wywiadw miejscu zamieszkania kandydatów.

7. W przypadku ubiegania się o przysposobienie kolejnego dziecka, ponawia sięadopcyjny oraz dokonuje się diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Kandydaci składają w Ośrodku dokumenty niezbędne do procedury adopcyjnej, a Komisja Kwalifikacyjna dokonuje ponownej kwalifikacji na rodzinę adopcyjną.

8. W przypadku realizacji adopcji wewnątrzrodzinnej procedura adopcyjna obejmuje także dziecko przysposabiane przez jednego z małżonków. Rodzina zobowiązana jest do wcześniejszego przygotowania dziecka i omówienia z nim sytuacjiW czynnościach procedury wewnątrzrodzinnej  (diagnoza rodziny, relacje rodzinne, motywacja) zobowiązany jest uczestniczyć współmałżonek – rodzic dziecka.

9. Ośrodek nie wydaje kandydatom dokumentów wewnętrznych, takich jak: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, opinia kwalifikacyjna, świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, świadectwo niekaralności. Dokumenty te są przekazywane do sądu lub innego ośrodka adopcyjnego, do którego zwrócili się kandydaci. Ośrodekkandydatom tylko dokumenty złożone przez nich w trakcie procedury adopcyjnej: życiorysy, zaświadczenia lekarskie, odpisy aktu małżeństwa, zdjęcia, zaświadczenia o dochodach, opinie itp.


Uwagi końcowe

1. Okres oczekiwania na przysposobienie dziecka liczy się od momentu złożw Ośrodku wniosku o przysposobienie wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Dokonując doboru kandydatów do dziecka Ośrodek bierze szczególnieuwagę:

- staż oczekiwania kandydatów,

- oczekiwania kandydatów odnośnie płci, wieku, zdrowia, ilości dzieci,

- predyspozycje osobowościowe kandydatów,

- miejsce zamieszkania kandydatów i rodziny biologicznej dziecka,

- możliwości finansowe rodziny, zabezpieczające potrzeby psychiczne, zdrowotne, edukacyjne, a także inne indywidualne potrzeby dziecka,

- łączenie rodzeństwa biologicznego,

- wiek kandydatów na rodziców adopcyjnych.

3. Kandydaci mają możliwość korzystania ze wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony Ośrodka także w okresie postadopcyjnym.


 Załączniki

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka