Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu pt.: „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”.

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w Brodnickim Centrum Caritas.

Celem konferencji jest promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego; podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Rozważania te staną się wstępem do warsztatów dla uczestników konferencji.

 

Odbiorcami konferencji są: pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele samorządów, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego przedsięwzięcia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Karta_zgłosznie_2019_konferencja_piecza_zast (1)
PROGRAM 

 

zmiana adresu poczty e-mail

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu informuje, że zmianie uległy adresy poczty e-mail Ośrodka i Oddziałów. Poniżej podajemy adresy aktualnych skrzynek pocztowych:

1/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

adopcja.torun@k-poa.torun.pl

2/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -Oddział w Bydgoszczy

adopcja.bydgoszcz@k-poa.torun.pl

3/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Jaksicach

adopcja.jaksice@k-poa.torun.pl

4/Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział we Włocławku

adopcja.wloclawek@k-poa.torun.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 15 października 2014 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjnym w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup urządzeń, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących, wraz z ich dostawą do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A oraz do oddziałów zamiejscowych Ośrodka w:

Bydgoszczy ul. Karpacka 31
Jaksice ul. Sportowa 4
Włocławek ul. Sielska 3
zgodnie ze specyfikacją dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 24 października 2014 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2014 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2015 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:
Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następującyh lokalizacjach:

Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40 A
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2
zgodnie ze specyfikacją dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe z dn. 11 maja 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy sprzętu biurowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarki, monitora programu antywirusowego, monitora, listw zasilających, kabli HDM zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia znajdującej się w załączniku. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.
Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl

Oferty należy składać do dnia 19 maja 2015 r. do godz. 1200
Termin realizacji zamówienia –nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe 6.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017
Toruń, dnia 06 marca 2017 r.

K-POA.T.3310.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następujących lokalizacjach:

1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A
2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31
3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4
4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

Świadczenie usług będzie dokonywane w siedzibie Ośrodka i w siedzibie Oddziałów na wezwanie zamawiającego. Do wykonywania napraw wynikających z awarii sprzętu Wykonawca będzie przystępować najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia awarii. Wszystkie części użyte przez Wykonawcę w celu naprawy lub konserwacji urządzeń powinny być nowe i stanowić odpowiednik ( w odniesieniu do producenta i typu) części podlegających wymianie. W ofercie należy wyraźnie wskazać zryczałtowaną cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia według poniższej specyfikacji:

1.
Przeglądy i konserwacje kserokopiarek-  zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto

2.
Przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek – zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto
3. 
Naprawa sprzętu biurowego – cena za roboczogodzinę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto

Wykaz sprzętu objętego konserwacją i naprawą stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto z usługę.
Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 10 marca 2017r. do godz. 12.00
Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres do końca grudnia 2017r. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej). Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 27 marca 2018r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – specyfikacja
Załącznik nr 2 – wykaz sprzętu
Kategoria: Przetargi do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017
Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r.

K-POA.T.3011.5.2017

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

1. Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
2. Bydgoszcz ul. Karpacka 31
3. Włocławek ul. Bechiego 2
4. Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i tonerów – oryginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia, do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych wymienionych w załączniku 1.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres oaotorun@op.pl. Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Ewa Dobek

Specjalista ds. administracyjnych

Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018

Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018
Toruń, dnia 30 sierpnia 2018r.
K-POA.T.3011.5.2018

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
Bydgoszcz ul. Karpacka 31
Włocławek ul. Bechiego 2
Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i tonerów – oryginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia, do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych których lista dostępna jest w załączniku. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres oaotorun@op.pl. Oferty należy składać do dnia 05 września 2018 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Ewa Dobek

Specjalista ds. administracyjnych