Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział w Bydgoszczy poszukuje pracownika

Stanowisko pracy:

Pedagog

w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

Oddział w Bydgoszczy 

ul. Karpacka 31

Wymagania od kandydata:

  1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
    na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie;
  2. Posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
  3.  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
  4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem w Toruniu pod nr tel. 56 652 29 32.