Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki i
informacje dodatkowe