Obwieszczenie Nr 1/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Elektronicznie podpisany przez:
2012.03.14 13:43:26
Zbigniew Ostrowski; Kujawsko-Pomorski U

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2012 r.

Poz. 550

OBWIESZCZENIE Nr 1/2011

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oczekujących na przysposobienie. Na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) w związku z decyzją Nr 180/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVI/303/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu ogłaszam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu do prowadzenia w województwie kujawsko-pomorskim wojewódzkiego banku danych w rozumieniu art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).

§ 2. Obwieszczenie wchodzi w życie w dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki