Kodeks Etyki Pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Zasady ogólne
§ 1
Kodeks Etyki pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.
§ 2
1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków, w miejscu pracy a także poza nim.
2. Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, a celem nadrzędnym jest dobro dziecka.
3. Kodeks Etyki wspiera działania Pracowników oparte w szczególności na zasadach: praworządności, niedyskryminowania, bezinteresowności, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, jawności, dbałości o dobre imię Ośrodka i jego pracowników, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka i środowiskiem zewnętrznym.
§ 3
1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Zasady szczegółowe
§ 4
Zasada praworządności
1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Ośrodka.
2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby podjęte decyzje dotyczące praw lub interesów osób trzecich posiadały podstawę prawną i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
§ 5
Zasada niedyskryminowania
1. Przy rozpatrywaniu wniosków osób zgłaszających się do Ośrodka i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi okolicznościami danej sprawy, w szczególności jako nadrzędny bierze pod uwagę interes i dobro dziecka mającego być przysposobionym.
3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania osób zgłaszających się do Ośrodka.
§ 6
Zasada współmierności
1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu.
2. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.
§ 7
Zasada bezstronności i niezależności
1. Pracownik działa bezstronnie, niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu ich interes osobisty lub rodzinny.
§ 8
Zasada obiektywizmu
1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.
§ 9
Zasada uczciwości
1. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.
2. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
3. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści.
§ 10
Zasada uprzejmości
1. W swoich kontaktach z klientami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
2. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i po za nim.
§ 11
Zasada współodpowiedzialności
1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Ośrodka.
§ 12
Zasada akceptacji kontroli zarządczej
1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki.
§ 13
Odpowiedzialność
1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki zgodnie z przepisami regulowanymi przez Kodeks Pracy.
§14
Kodeks Etyki Pracowników wchodzi w życie po zapoznaniu się z nim i podpisaniu przez wszystkich pracowników.