Zarządzenie Nr 3/2014

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu.

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy oraz § 32 Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 02.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wprowadzonego Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W 2014 r. ustala się dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu następujące dni, jako dni dodatkowo wolne od pracy:

2 maja 2014 r. (piątek) za święto 3 maja 2014 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota),
10 listopada 2014 r. (poniedziałek) za święto 1 listopada 2014 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota),
24 grudnia 2014 r. (środa) jako dzień wolny do odpracowania w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota). W dniu 15 listopada odbędzie się szkolenie wewnętrzne pracowników.
§ 2

O ustaleniu dni wolnych od pracy informuje się interesantów poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz na stronie internetowej Ośrodka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu
Anna Sobiesiak