Zapytanie ofertowe 6.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017
Toruń, dnia 06 marca 2017 r.

K-POA.T.3310.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następujących lokalizacjach:

1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A
2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31
3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4
4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

Świadczenie usług będzie dokonywane w siedzibie Ośrodka i w siedzibie Oddziałów na wezwanie zamawiającego. Do wykonywania napraw wynikających z awarii sprzętu Wykonawca będzie przystępować najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia awarii. Wszystkie części użyte przez Wykonawcę w celu naprawy lub konserwacji urządzeń powinny być nowe i stanowić odpowiednik ( w odniesieniu do producenta i typu) części podlegających wymianie. W ofercie należy wyraźnie wskazać zryczałtowaną cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia według poniższej specyfikacji:

1.
Przeglądy i konserwacje kserokopiarek-  zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto

2.
Przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek – zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto
3. 
Naprawa sprzętu biurowego – cena za roboczogodzinę wraz z dojazdem
Cena certo/Cena brutto

Wykaz sprzętu objętego konserwacją i naprawą stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto z usługę.
Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 10 marca 2017r. do godz. 12.00
Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres do końca grudnia 2017r. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej). Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.