KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odwiedzających Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób odwiedzających placówki ośrodka w związku z obowiązkiem przekazania danych do Sanepidu

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób odwiedzających Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób odwiedzających placówki ośrodka w związku z obowiązkiem przekazania danych do Sanepidu

 

CO TO JEST RODO

RODO – Jest to skrót nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej, a które
to Rozporządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ww. Rozporządzenia informujemy, że:

 

 1. KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Administratorem Pani/Pan Danych Osobowych  jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń zwany dalej KPOA lub Administrator.

Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych pracowników i rodziców:

 1. imię/imiona, nazwisko,
 2. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,
 3. dane zawarte w oświadczeniu o braku przeciwskazań do udziału w spotkaniach i szkoleniach w związku z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
 4. pomiar temperatury

 

 1. ŹRÓDŁO DANYCH

 

Źródłem Pani/Pana danych mogą być inni administratorzy w tym SANEPID

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z sytuacją epidemiologiczną w celu podjęcia działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych, na podstawie następujących przepisów:
 3. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze
  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do przysposobienia, gości, kontrahentów w szczególności przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji,
 4. obowiązkowi poddania się kwarantannie, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w związku z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 207 Kodeksu Pracy, które nakładają na KPOA odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit d) RODO w celu podjęcia działań w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą oraz w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, kandydatów do przysposobienia, gości, kontrahentów
 6. 9 ust. 1 lit. i) RODO w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, tj. ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;

 

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności Pana/Pani dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników, kandydatów do przysposobienia, gości, kontrahentów

 

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przetwarzania z uwzględnieniem wymogów nałożonych przez przepisy prawa.
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, chyba że wystąpi konieczność dłuższego przetwarzania danych:

 1. z powodu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
 2. w przypadku nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
 3. w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

w zależności, który z w/w okresów będzie dłuższy.

 

 1. JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W TORUNIU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Prawa osób, których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawa:

 1. a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),
 2. b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO),
 3. c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 6 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO),
 4. d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE SKARG

 • Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje, że rozpatruje skargi, które spełniają wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.Oznacza to, że treść kierowanych skarg powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu powołuje się Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie Ośrodka w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A, telefonicznie pod nr 56 652 29 32 lub drogą elektroniczną: adopcja.torun@k-poa.torun.pl

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną

 

 

 

………………………………

(podpis oświadczającego)