Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu,
ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń
poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy:
Psycholog
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym  w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń

 

Wymagania od kandydata zgodnie z art. 159 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2023.1426):

  1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
    na kierunku psychologa, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii;
  2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną;
  3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu pod nr tel. 56 652 29 32.

                                                                                                                                                                                                    Anna Sobiesiak

                                                                                                                                                                                                   Dyrektor