Zarządzenie nr 18/23 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510 z późn. zm.) oraz § 32 Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 2 stycznia 2012 r. wraz z późn. zm. i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31 stycznia 2012 r. wraz z późn. zm.

zarządzam:

– ustalenie dnia 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

– zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.